Vandmålere.

Vandforbruget i hver ejendom / bolig skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i eller umiddelbart ved skel.

Det er vigtigt at måleren er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring måleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Udskiftning af målere.

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og hvor målerne er i orden, kan de forblive opsat i en ny periode.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter måleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren.

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør der tilkaldes en vvs installatør, så ventilen virker, før der laves aftale med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Kontakt os:

Gjern Vandværk

Bjerrehave 7

8883 Gjern

Telefon nr. 86875293  Fax 86875752

kontoret@gjernvand.dk

Husk miljøet, det er der vi henter det gode vand til dig.